Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Tài Liệu Kế Toán - Tài Liệu Kế Toán Quản Trị

Tài Liệu Kế Toán Quản Trị

Chương 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.1 Khái niệm bản chất kế toán quản trị
1.2 Mục tiêu kế toán quản trị.
1.3 Nội dung kế toán quản trị.
1.4 Đối tượng kế toán quản trị.
1.5 Phương pháp của kế toán quản trị.
1.6 Phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính.

Chương 2 : KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT KINH DOANH

2.1 Kế toán quản trị vật tư, hàng hóa.
2.2 Kế toán quản trị tài sản cố định.
2.3 Kế toán quản trị lao động và tiền lương ( tiền công ).

Chương 3 : KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

3.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong kế toán quản trị.
3.2 Các loại giá thành được sử dụng trong kế toán quản trị.
3.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành.
3.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.
3.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
3.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.
3.7 Tính giá thành sản phẩm, lap vụ, dịch vụ.

Chương 4 : KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

4.1 Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp.
4.2 Kế toán quản trị doanh thu.
4.3 Kế toán chi tiết kết quả kinh doanh.

Chương 5 : PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN

5.1 Ý nghĩa mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng và lợi nhuận.
5.2 Một số khái niệm cơ bản, sử dụng trong phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng và lợi nhuận.
5.3 Phân tích điểm hỏa vốn.

Chương 6 : KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH

6.1 Thông tin thích hợp của kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn.
6.2 Thông tin của kế toán quản trị cho việc ra các quyết định đầu tư dài hạn.

Chương 7 : DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ

7.1 Khái quát về dự toán.
7.2 Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh.
7.3 Lập dự toán sản xuất kinh doanh.Tài Liệu Kế Toán - Tài Liệu Kế Toán Quản Trị - Tổng hợp tài liệu Kế Toán thuế. 


Click Download chờ 5s rồi click 
skip ad hoặc bỏ qua quảng cáo
Góc phải trên cùng của trang web1 nhận xét:

  1. We're mainly producing Vietnamese glazed outdoor pottery. We ship direct wholesale pottery,containers from our factories in Vietnam to the distributors, importers and businesses in the U.S. and all over the world. On this website, all pottery items are made to order and require the production time of 2 to 4 months. The shipping time runs from 4 to 6 weeks. We're export only first grade pottery products including large garden planters, tall ceramic pots for fountains, glazed flower pots, ceramic vases, animal figures, spheres and other beautiful items.

    Trả lờiXóa

Tài liệu kế toán - Tổng hợp các Tài Liệu về Kế Toán - Kế Toán Hà Nội - Chia sẻ tài liệu về lĩnh vực kế toán.

Tài Liệu Được Xem Nhiều NhấtLIÊN KẾT HỮU ÍCH :
Máy Bay Bà Già, mitsubishi việt hùng
^ Back to Top