Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Tài Liệu Kế Toán - Thuế thu nhập Doanh Nghiệp

KHÁI NIỆM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  1. Vì sao cần phải có thuế thu nhập doanh nghiệp
  2. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp
  3. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  1. Phạm vi điều chỉnh
  2. Đối tượng điều chỉnh của thuế thu nhập doanh nghiệp
  3. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
CĂN CỨ TÍNH THUẾ
  1. Thụ nhập chịu thuế
  2. Thuế suất
CÁC TRƯỜNG HỢP MIỂN, GIẢM THUẾ
  1. Đối với doanh nghiệp trong nước
  2. Đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

2 nhận xét:

Tài liệu kế toán - Tổng hợp các Tài Liệu về Kế Toán - Kế Toán Hà Nội - Chia sẻ tài liệu về lĩnh vực kế toán.

Tài Liệu Được Xem Nhiều NhấtLIÊN KẾT HỮU ÍCH :
Máy Bay Bà Già, mitsubishi việt hùng
^ Back to Top